Cennik usług  –  formalności

Prowadzimy wszystkie sprawy trudne, sporne, przedawnione, odzyskujemy długi na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności. Obsługujemy zlecenia niestandardowe, typowo na zlecenie, oraz zlecenia windykacji zagranicznej. Klienci, zlecający windykację Wektor Inkaso, mają zapewniony bezpłatny dostęp do baz danych, które umożliwiają weryfikację dłużnika, oraz wiarygodność kontrahenta lub przyszłego partnera biznesowego.

Każde zlecenie, przyjęte do windykacji przez Wektor Inkaso, oceniane jest indywidualnie pod kątem wdrożenia najskuteczniejszych metod windykacji. Wynagrodzeniem naszym jest prowizja płatna po odzyskaniu należności, ustalona z Państwem i potwierdzona stosowną Umową. Wynagrodzenie prowizyjne uzależnione jest od skuteczności naszych działań, bowiem prowizja pobierana jest wyłącznie od kwot odzyskanych od dłużnika.


Umowa…

Umowa zawarta z firmą windykacyjną Wektor Inkaso, jest zawsze czytelna i przejrzysta, nie zawiera żadnych nie jasnych sformułowań, oraz nie zrozumiałej treści. Umowa współpracy zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie, z zachowaniem ustalonogo okresu wypowiedzenia. Wszystkie zawarte w niej dane są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim.

W celu zawarcia i podpisania Umowy nie jest wymagany kontakt osobisty, wszelkie dokumenty windykacyjne, wraz z umową zostaną Państwu dostarczone drogą pocztową, elektroniczną e- mail, lub kurierem.

Koszt jaki ponosi zleceniodawca po odzyskaniu wierzytelności, to prowizja na rzecz firmy windykacyjnej zapisana w Umowie.
W większości prowadzonych spraw, umożliwiamy procedurę obciążenia prowizją, oraz wszelkimi kosztami windykacji dłużnika. Pozwoli to Państwu na zwrot wszelkich poniesionych kosztów, związanych z odzyskaniem długu, finalnie wszystkimi kosztami obciążając dłużnika.


Prowizja od  kwot odzyskanych

Minimalna kwota zlecenia wynosi od – 2 000 PLN.
Wynagrodzeniem firmy windykacyjnej Wektor Inkaso, jest prowizja ustalona w umowie ze Zleceniodawcą. Prowizję pobieramy wyłącznie od kwot odzyskanych od dłużnika.
– Umożliwiamy również przeprowadzenie uproszczonej procedury windykacji, która zwalnia wierzyciela z opłaty prowizji na rzecz firmy windykacyjnej po odzyskaniu długu.

Wysokość prowizji uzależniona jest od wartości egzekwowanych należności, oraz etapu sprawy.

  do 5000 zł – prowizja wynosi od 10% do 25%,
  od 5000 zł do 10 000 zł prowizja wynosi od 10% do 20%,
  powyżej 10 000 zł prowizja wynosi od 9% do 20%,
  powyżej 50 000 zł. prowizja negocjowana jest indywidualnie.

Odzyskujemy długi na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności.

Uproszczona procedura windykacji, zwalnia wierzyciela z opłaty prowizji od odzyskanej kwoty.

W ramach uproszczonej procedury windykacji umożliwiamy wierzycielowi, przeprowadzenie szybkiej i skutecznej wielopłaszczyznowej interwencji windykacyjnej, która w wielu przypadkach okazuje się najtańszą i najbardziej  efektywną formą odzyskania długu Opłata za przeprowadzenie uproszczonej interwencji windykacyjnej, pisma, monity, kontakt telefoniczny, mailowy, oraz kontakt osobisty z dłużnikiem przeprowadzony przez firmę windykacyjną Wektor Inkaso wynosi:
od 300,00 pln. za przeprowadzenie pełnego procesu czynności windykacyjnych w stosunku do dłużnika ( wierzyciel otrzymuje pełną dokumentacje z przeprowadzonych czynności windykacyjnych )
W ramach uproszczonej procedury istnieje możliwość dopisania dłużnika do KRD  oraz  BIK


Zlecenia niestandardowe

Obsługujemy zlecenia niestandardowe, typowo na zlecenie, oraz zlecenia windykacji zagranicznej. Zatrudniamy najlepszych windykatorów, prawników, oraz licencjonowanych detektywów w Polsce, którzy na Państwa zlecenie prowadzą skuteczne działania na terenie Polski, oraz całej Europy.
Cena naszych usług, oraz prowizja, uzależnione są od rodzaju i specyfiki sprawy, dlatego też wycena usługi może nastąpić dopiero po wstępnym zapoznaniu się ze specyfiką sprawy, oraz analizą możliwości skutecznego odzyskania długu. W przypadku akceptacji, oraz przyjęcia zlecenia do wykonania przez Wektor Inkaso, masz blisko 100% pewność, że odzyskasz swoje pieniądze.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyjmując sprawy do windykacji – bierzemy na siebie cały ciężar odpowiedzialności, zapewniając Państwu w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.
W przypadku spraw bieżących i aktualnych nie pobieramy opłat wstępnych, natomiast w przypadku spraw trudnych, spornych, przedawnionych, wymagających działań wywiadu gospodarczego, detektywistycznego, wizyt bezpośrednich, w sprawach pokomorniczych, sądowych, w takich przypadkach  firma windykacyjna Wektor Inkaso zastrzega sobie prawo, do pobrania opłaty od  czynności.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formalności

Każdorazowe zlecenie wierzytelności do windykacji przez firmę windykacyjną Wektor Inkaso zostaje potwierdzone, stosowną umową. Zawarcie umowy, oraz terminowe jej odesłanie, nie wiąże się z żadnymi ukrytymi kosztami, oraz nie jest obciążone podatkiem. Umowa sporządzona zostaje w oparciu o przedstawione przez klienta dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. Dokumenty potwierdzające wierzytelność, można dostarczyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną, lub dołączyć do korespondencji wraz z umową.

Umowa przygotowana zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron: firma windykacyjna, wierzyciel i sporządzona w oparciu o przekazane informacje i materiały, oraz dostosowana do rodzaju sprawy. Umowa wraz z dokumentami pomocniczymi zostanie przekazana Państwu drogą pocztową (priorytet), lub kurierem w terminie 1- 2 dni.od daty podjęcia decyzji o współpracy.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów windykacyjnych wraz z umową, oraz zapoznaniu się z jej treścią, wskazane jest odesłanie umowy, wraz z dokumentami pomocniczymi w terminie trzech dni roboczych od daty ich otrzymania.

Czas trwania i wypowiedzenie umowy:
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od początku następnego miesiąca po złożeniu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy następuje również z chwilą odzyskania roszczenia przez Wektor Inkaso i rozliczeniu się pomiędzy stronami.

ZASADY ROZLICZENIA I KSIĘGOWANIA 

Po odzyskaniu wierzytelności (długu) przez Wektor Inkaso, jesteście Państwo zobowiązani do przekazania na rzecz firmy windykacyjnej ustaloną w umowie prowizję. W przypadku kiedy dłużnik przekaże środki za naszym pośrednictwem, na konto, lub ręce, odzyskane pieniądze zostaną przekazane na Państwa konto w terminie 7 dni roboczych, od daty ich pozyskania.                       www.exportwarzywa.com.pl

Ustalona kwota prowizji jest jedynym ewentualnym kosztem jaki ponosi klient na rzecz firmy windykacyjnej po odzyskaniu wierzytelności. Kosztami prowizji  finalnie zostaje obciążony dłużnik, dlatego to On zobowiązany jest do ostatecznego pokrycia wszelkich kosztów związanych z windykacją należności, natomiast Państwo nie ponosicie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Umowa zawarta między stronami nie zawiera żadnych dwuznacznych, niejasnych, oraz niekorzystnych dla  klienta zapisów. Tylko dzięki tak sformułowanej umowie możemy skutecznie reprezentować Państwa w większości postępowań o zapłatę w Sądach Rejonowym, oraz Okręgowym na terenie całego kraju, bez względu  na miejsce siedziby, oraz zamieszkania klienta i jego dłużnika.

W celu zawarcia i podpisania Umowy nie jest wymagany kontakt osobisty, wszelkie dokumenty windykacyjne, wraz z umową zostaną Państwu  dostarczone drogą korespondencyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub kurierem w terminie 24 godzin, od czasu przyjęcia zlecenia.